Deze algemene voorwaarden worden toegepast namens Bgorgeous by Alissa:

UITVOERING

Socialized BV
Genieweg 16
3641 RH Mijdrecht

Kvk-nr. 69424470
Btw-nr. NL207652405B01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen gedaan door (Pro) John Beerens:

JohnBeerens.com BV
Poppelseweg 1-04
5051 PL Goirle, Nederland

Kvk-nr. 57626561
Btw-nr.
NL852664023B01
Tel. +31 (0)13 530 20 10

JohnBeerens.com BV is gemachtigd om alle artikelen in deze Algemene Voorwaarden toe te passen en de daaruit voorkomende acties uit te voeren. Deze machtiging is enkel van toepassing op overeenkomsten die via (pro-)johnbeerens.com zijn gesloten.

JohnBeerens.com BV is onder geen beding eigenaar van de auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom die berusten op de producten en bijbehorende techniek.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bgorgeous & John Beerens zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van de op dat moment geldende algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3 Algemene voorwaarden kunnen door Bgorgeous & John Beerens ten alle tijden gewijzigd worden.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Bgorgeous worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bgorgeous, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bgorgeous ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van Bgorgeous & John Beerens zijn vrijblijvend en beide partijen behouden zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Bgorgeous behoudt zich ten alle tijden het recht om verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bgorgeous & John Beerens. Beide partijen zijn gerechtigd zonder opgaaf van reden bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt John Beerens dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. LEVERING EN VERZENDING

3.1 De wijze van verzending wordt door John Beerens bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 John Beerens is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de verspreider van de bestellingen.
3.3 Leveringstijden gelden steeds voor benadering en in geen geval kan John Beerens voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijd aansprakelijk worden gesteld.
3.4 Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zullen door John Beerens worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd en de zending met een aanvullende dienst is verstuurd.
3.5 Producten welke niet op voorraad zijn worden niet automatisch nagezonden.
John Beerens zal de koper hier binnen vijf werkdagen van op de hoogte stellen. De koper heeft dan de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

ARTIKEL 4. AFNAME EN PRIJZEN

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten op (pro-) johnbeerens.com zijn in euro’s, exclusief 21% BTW, exclusief eventuele verzendkosten.
4.2 Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden tarieven van de reguliere post gehandhaafd.

ARTIKEL 5. TECHNIEK

5.1 Het afgenomen haar dient op de door Bgorgeous aan te leren wijze aangebracht te worden.
5.2 De techniek zal door Bgorgeous in een cursus aan de koper worden geleerd. De door John Beerens geleverde hairwaves dienen enkel en alleen op de techniek van Bgorgeous te worden aan gebracht.
5.3 Op de techniek van Bgorgeous berust het auteursrecht en mogelijk andere rechten van intellectueel eigendom.
5.4 Bgorgeous geeft de koper toestemming de techniek te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering zolang de hairwaves van Bgorgeous worden afgenomen. Koper zal deze techniek niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bgorgeous verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen.

ARTIKEL 6. BETALINGEN

6.1 Betaling dient bij het plaatsen van de bestelling gedaan te worden via de daarvoor beschikbare betaalmethodes op (pro-) johnbeerens.com.
6.2 De verzending van de bestelde producten zal in orde gemaakt worden na ontvangst van de betaling.

ARTIKEL 7. GARANTIE / RUILEN

7.1 Goederen kunnen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden geruild mits de verzegeling van de verpakking niet verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc is. De klant is ervan op de hoogte dat haarproducten vallen onder de groep cosmetica en behoeven i.v.m. hygiëne niet te worden geaccepteerd door Bgorgeous voor omruiling als de verpakking is verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc.
7.2 John Beerens geeft enkel geld retour mits er aan artikel 7.1 wordt voldaan.
7.3 (Verzend)Kosten die gemaakt worden om goederen te ruilen zijn voor rekening van de koper.
7.4 Niet aangetekend retourzenden is voor eigen risico van de koper.
7.5 De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Eventuele afwijking in kleuren, texturen en of modellen, voor zover acceptabel kunnen niet geretourneerd of geruild worden. Indien dit niet het geval is dient de koper dit binnen acht (8) dagen na aflevering te melden per e-mail aan John Beerens onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. John Beerens zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Bgorgeous & John Beerens ter zake van enig gebrek.
7.6 Foto’s van de producten op de website van (pro-) johnbeerens.com zijn slechts ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De klant is er van op de hoogte dat hair weaves een natuur product zijn en producten soms iets kunnen afwijken.
7.7 John Beerens kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.
7.8 Bgorgeous & John Beerens ruilen geen producten en/of geven geen geld retour op gebruikte goederen welke in goede staat verkeren.
7.9 Een retour zending wordt pas omgeruild wanneer deze door John Beerens ontvangen
en goedgekeurd is.

ARTIKEL 8. ONDERHOUD EN KLACHTEN

8.1 Het haar is een natuur product, afkomstig van mensen en hierdoor kan het haar bij onjuist gebruik, pluizig of droog worden. De koper dient hier kennis van te nemen en met haar producten naar behoren te behandelen.
8.2 Klitten in echt haar is normaal. Verergeren de klachten na gebruik van de correcte producten en onderhoudsadviezen, dan dient dit per mail kenbaar gemaakt te worden via mail professionals@johnbeerens.com. JohnBeerens.com BV ontvangt graag de hair wave binnen 7 dagen na ontvangst van de mail en zal het product beoordelen en indien nodig vervangen.
8.3 De koper kan geen beroep doen op deze garantie indien:

 • A. De hair weaves door derden aangebracht zijn
 • B. De hair weaves onoordeelkundig gebruikt zijn/of de onderhoudsadviezen niet in acht zijn genomen
 • C. Er aangebrachte wijzigingen door of namens de koper hebben plaatsgevonden, (verven, bleken etc).
 • D. beschadiging door opzet of grove minachtzaamheid zijn veroorzaakt

8.4 Klachten over kwaliteit dienen binnen uiterlijk binnen dertig (30) dagen na aankoop per mail te worden vermeld via professionals@johnbeerens.com met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Bgorgeous & John Beerens.

8.5 Bgorgeous & John Beerens nemen uitsluitend de klacht van de officiële koper (zoals in het klantenbestand bekend en op de factuur vermeld), in behandeling.
8.6 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.
8.7 Indien er tijdens de behandeling twijfel ontstaat over het product dient de behandeling direct te worden gestaakt en dient er contact met John Beerens te worden opgenomen.
8.8 Producten die reeds chemisch behandeld zijn komen niet in aanmerking voor de klachtbehandeling.
8.9 Het chemisch behandelen (o.a. verven, permanenten etc.) van het haar is voor het eigen risico van de koper.
8.10 Het kleuren van de hair weaves met zilvershampoo of andere kleurveranderende producten zijn op eigen risico.
8.11 Bgorgeous & John Beerens geven geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant. 8.12 Bgorgeous & John Beerens geven geen garantie op de wijze waarop de hair weaves ingezet worden en als dat niet als prettig wordt ervaren door de kant.
8.13 Bgorgeous & John Beerens geven geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van de hair weaves.
8.14 Bgorgeous & John Beerens zijn niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.
8.15 Het korter knippen van de hair weaves is op eigen risico.
8.16 Het in stukken knippen van de haarband van een hair weave is op eigen risico. Garantie op haarverlies komt hiermee te vervallen. (garantie op haarverlies?)
8.17 Retour zending geeft geen garantie voor vergoeding.

8.18 De klant wordt geacht zijn/haar eigen verantwoording te nemen wanneer er een probleem ontstaat waar Bgorgeous & John Beerens geen schuld aan hebben.
8.19 De klant wordt geacht een klacht in alle eerlijkheid te melden. Indien er sprake is van verdraaide feiten kunnen Bgorgeous & John Beerens de klacht niet in behandeling nemen.
8.20 Bgorgeous & John Beerens zijn gerechtigd om niet langer haar producten te leveren aan klanten welke niet te goeder trouw zijn.
8.21 Een vergoeding bestaat uitsluitend uit eenzelfde product als het aangekochte product en niet in een vergoeding van geld of gemaakte kosten aan derden. Indien een product niet meer op voorraad is zal een tegoedbon worden aangemaakt met een gelijke waarde van het aangekochte product. Deze tegoedbon kan vrij worden besteed in de webwinkel van (pro-) johnbeerens.com.
8.22 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 9. RETOURZENDINGEN

Voor alle retourzendingen gelden de volgende regels:

 • Neem telefonisch contact op JohnBeerens.com via +31 (0)13 530 20 10. U ontvangt bij een gegronde reden voor retour een retourformulier en verzendlabel.
 • Het product dient binnen acht (8) dagen na de dag waarop u JohnBeerens.com heeft gecontacteerd betreffende de retourzending, retour gezonden te worden met daarbij het retourformulier.
 • Bij een nieuw product mag de verzegeling niet verbroken zijn.
 • Bij een nieuw product dient de verpakking ongeschonden te zijn.
 • Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper tenzij er door JohnBeerens.com een onjuiste levering is gedaan.
 • Niet aangetekend retourzenden is voor risico van de koper.
 • JohnBeerens.com is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending.
 • Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Bgorgeous geaccepteerd. (indien via DHL of UPS is het veelal gratis)
 • De koper dient de artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.

ARTIKEL 10. VRIJWARING

10.1 De koper dient Bgorgeous & John Beerens te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Bgorgeous jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Bgorgeous geleverde zaken.
10.2 In enkele wetenschappelijke publicaties lijkt te worden gesteld dat de hair weaves wellicht schade zouden kunnen toebrengen aan het eigen haar en de hoofdhuid. Deze beweringen zijn in andere publicaties echter weersproken, waarbij voorts duidelijk wordt gewezen dat, indien al sprake is van schade, deze ook het gevolg kan zijn van ondeskundig gebruik van de hair weaves. Er is geen eenduidige wetenschappelijke berichtgeving beschikbaar over de mogelijke schade door hair weaves en/of ondeskundig gebruik van hair weaves.
10.3 In aanvulling op bovenstaande stellen Bgorgeous & John Beerens evenwel uitdrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor iedere vorm van schade, waaronder fysiek of psychisch, die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van hairwaves.
10.4 Het gebruik van hair weaves en/of de toebehoren hiervan, geleverd door Bgorgeous & John Beerens geschiedt geheel op eigen risico.
10.5 Bgorgeous & John Beerens zijn niet verantwoordelijk voor de arbeid van derden, waaronder doch niet beperkt het verwerken van producten geleverd door John Beerens.

ARTIKEL 11. BEVOEGDE RECHTER

11.1 Bij geschillen is de rechter van de plaats van vestiging Bgorgeous of John Beerens, of ter keus bevoegd.

ARTIKEL 12. COPYRIGHT

12.1 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Bgorgeous en JohnBeerens.com mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.

ARTIKEL 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1 Zolang Bgorgeous & John Beerens geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Bgorgeous & John Beerens.
13.2 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn verboden, zolang de koper niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

  Brochure downloaden

  *Verplichte velden